top of page

Партнерам

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ АУДИТОРІВ

Ревізійна комісія Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» оголошує про проведення закритого конкурсу з метою укладення договору на отримання аудиторських послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту серед аудиторських компаній, що були відібрані з Реєстру  аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що включені до Розділу  суб’єктів аудиторської діяльності,  які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп»

1.2. Код за ЄДРПОУ 30434963

1.3. Місце знаходження: вул. Глибочицька, 44, м. Київ, 04050

Голова Правління ПрАТ «СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» Грицута Д.О., Головний радник з управління ризиками – Боін Каріне Юріївна, k.boin@kniazha-life.com.ua, тел. 585-55-08 та Радник з корпоративного управління Косаченко Наталія Володимирівна,  N.Kosachenko@kniazha-life.com.ua, тел. 585-55-08 уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками

2. Вид послуг: Аудиторські послуги.

3. Очікувана вартість закупівлі  товару, роботи чи послуги: не визначено. Пропозиція учасника, має включати інформацію про податок на додану вартість, що буде взято до уваги при прийнятті рішення, а також визначений статус платника ПДВ.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмету закупівлі: Аудиторські послуги (код CPV за ДК 021:2015 - 79212000-3 Аудиторські послуги).

4.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.

4.3. Місце виконання робіт: вул. Глибочицька, 44 м. Київ, 04050.

4.4. Строки виконання робіт: З моменту укладення договору та перший етап виконання робіт до 20.02.2024 р. (з можливістю подовження строку дії договору до 20.02.2027 р.).

4.5. Умови оплати: може передбачати часткову попередню оплату (аванс).

5. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності  ПрАТ «СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» за 2023, 2024, 2025 та 2026 роки. 

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

6. Завдання  з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

- перевірка і оцінка вхідних балансів у звітності;

- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності емітента;

- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження  річної фінансової звітності;

- аудит і надання аудиторського звіту  про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика;

- аудиторський висновок (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2023, 2024, 2025 та 2026 роки, підготовлений відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- додатковий звіт для аудиторського комітету (Ревізійній комісії);

- перевірка і аналіз інформації у Звіті про Управління та Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у п.5-9 частини 3 Ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та перевірка інформації, зазначеної в п. 1-4 частини 3 Ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

- Лист керівництву.

 

7. Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

Аудиторська фірма (Аудитор) повинна відповідати таким вимогам (критерії оцінки):

- інформація про аудиторську фірму (Аудитора) внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- строк діяльності аудиторської фірми (Аудитора) на ринку аудиторських послуг  становить не менше 10 років;

- достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, працюють за основним місцем роботи та мають стаж роботи аудитором не менше 5 років, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності та у сфері надання страхових послуг, як для фінансових установ так і для небанківських фінансових груп;

-      достатній рівень знань та досвід проведення аудиту з міжнародних стандартів фінансової звітності та у сфері надання страхових послуг, як для фінансових установ так і для небанківських фінансових груп з іноземними інвестиціями;

- є членом БІГ 4 або має досвід проведення аудиту фінансової звітності хоча б одній компанії - члену небанківської фінансової групи ВІГ в Україні щонайменше протягом 3 років або має досвід проведення аудиту фінансової звітності страховим компаніям, що є учасниками міжнародної фінансової групи та при цьому має штатних кваліфікованих співробітників у кількості більше 30 осіб;

- відсутність будь яких претензій, позовів, стягнень, штрафів з боку державних та контролюючих органів, що включає в себе Аудиторської палати України, Національного банку України, НКЦПФР, Антимонопольного комітету, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, тощо до аудиторської фірми або до її директора і працівників;

- за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 % загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

– не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відносно проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес  та цим Умовам;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подали до участі у конкурсі тендерну пропозицію із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

 

8. Для участі у конкурсі претенденти подають сканкопій  оригіналів документів (або копій документів, завірених підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) підприємства, якщо такі копії вимагаються замовником) у форматі PDF, що надаються учасником у складі цінової  пропозиції , а саме:

 1. Цінова пропозиція згідно Додатку 1.

 2. Статут  або інший  установчий документ (зі змінами та доповненнями).

 3. Довідка, складена в довільній формі, яка містить  відомості про підприємство (для юридичних осіб):

- повна назва учасника;

- код ЄДРПОУ;

- реквізити  ( адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон);

- керівництво – ( посада , П.І.Б, );

- банківські реквізити;

- короткий опис діяльності підприємства.

 1. Свідоцтво на аудиторську діяльність, виданого Аудиторською Палатою України.

 2. Сертифікат(ів) аудитора(ів), який(и) безпосередньо братиме(уть) участь в проведенні аудиторської перевірки та підписує(ють) аудиторський звіт.

 3. CV аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;

 4. Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

 5. Документи, що підтверджують повноваження  посадової  особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (протокол установчих загальних зборів засновників та наказ/розпорядження про призначення, довіреність/доручення або інші документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо  підпису вказаних документів).

 6. "Баланс" та "Звіт про фінансові результати" (для юридичних осіб) або "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за останній звітний період.

 7. Витяг з ЄДР (розширений) аудиторської фірми.

 8. Структуру власності аудиторської фірми.

 9. Витяг з Реєстру платників податку або Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (у разі сплати учасником ПДВ); витяг з Реєстру платників єдиного податку або свідоцтво платника єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).

 10. Довідка про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації по спеціальностям.

 11. На підтвердження виконання аналогічного Договору, учасник надає у складі пропозиції аналогічний(і) договір(ори) на виконання (надання) аудиторських послуг.

 12.  Лист погодження учасника з основними умовами договору, зазначеними у проекті договору Додатку 4 Оголошення.

 13. Лист – гарантія відповідно до форми 1 викладеної у Додатку 2.

 14. Лист-згода на обробку персональних даних відповідно до форми 2 викладеної у Додатку 3.

 15. Лист-зобов’язання, в якому зазначається цінова пропозиція, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;

 16. Перелік організацій в яких здійснювали аудиторські перевірки протягом останніх 3 років.

 17. Довідка в довільній формі та інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг претендентом-суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес,  визначених статтею 27 Закону “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

 9.Критерії відбору та вагові коефіцієнти:

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:  

 1. Якщо форми вищезазначених документів, які вимагаються у складі пропозиції не передбачені для Учасника законодавством України, в такому випадку Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що ці документи не подаються  з посиланням на відповідні норми законодавства України.

 2. Усі документи викладаються  українською та англійською мовами. Усі вищезазначені довідки повинні бути складені на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має), з обов’язковим реєстраційним номером та датою не раніше дати публікації оголошення, містити підпис із зазначенням посади, прізвища, ініціалів уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), кошторисна документація окрім підпису керівника підприємства та печатки (за наявності).

 3. Цінову пропозицію для конкурсу вказувати згідно Додатку 1 з врахуванням ПДВ і ціна не повинна перевищувати очікувану вартість закупівлі Замовника. У разі надання пропозицій Постачальником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ


Важливо!!!  До звіту за результатами аудиту мають бути включені результати проведення аудиту та недоліки, визначені за результатами аудиту; рекомендації для усунення визначених недоліків. Звіт має бути наданий українською та англійською мовами та відповідати стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

 

Останній термін подання конкурсних пропозицій – 30 листопада 2021 року.

 

Дата початку проведення конкурсу – 06 серпня 2021 року.

 

Дата закінчення конкурсу –  30 листопада 2021 року.

 

Конкурс буде проведений на: https://www.kniazha-life.com.ua 

 

Контактні особи: Боін Каріне Юріївна – Головний радник з управління ризиками – k.boin@kniazha-life.com.ua, тел. 585-55-08 та Радник з корпоративного управління Косаченко Наталія Володимирівна,  N.Kosachenko@kniazha-life.com.ua, тел. 585-55-08.

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу і не відповідають цим вимогам не розглядатимуться.

 

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна для перегляду на сайті https://www.kniazha-life.com.ua/finansovi-pokazniki/.

 

Надання додаткової документації, що розкриває інформацію про діяльність ПрАТ «СК « Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп » може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 

 

Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 31 грудня 2022 року.

 

Зверніть увагу!

Конкурсні пропозиції з додатками слід надіслати лише в електронному вигляді  (скани оригіналів документів з підписом відповідальної особи). Будь ласка, врахуйте, що максимальний розмір електронної пошти обмежений до 20 Мб, інакше ваш електронний лист не буде доставлений.

Конкурсні пропозиції не рецензуються;

Про результати конкурсу буде повідомлено листом;

Остаточне рішення щодо тендерної пропозиції переглядові не підлягає;

Причин відмови в підтримці конкурсних пропозицій не повідомляють.

Конкурсні пропозиції в електронному вигляді слід надіслати на адресу k.boin@kniazha-life.com.ua та N.Kosachenko@kniazha-life.com.ua.

У полі “Тема” електронного листа прохання вказати “Конкурс на аудиторські послуги”.

Консультації з приводу оформлення пропозиції надаються лише електронною поштою.

Додатки:

Додаток 1 до оголошення - Цінова пропозиція

Додаток 2 до оголошення - Лист Гарантія

Додаток 3 до оголошення _ Згода на обробку персональних даних

Додаток 4 до оголошення _ Проект договору

bottom of page